Skip links

Downloads

Verkoopbrochure

Download hier de verkoopbrochure, hierin vindt u alle informatie in één overzichtelijke pdf.

Download de brochure

Prijslijst

Nieuwsgierig naar de prijzen?

Download hier de prijslijst

Klimaatgarant

Download hier de folder over Klimaatgarant, in één overzichtelijke pdf.

Klimaatgarant informatie

Het verkoopgesprek

Tijdens het verkoopgesprek ontvangt u alle relevante stukken en van de woning en uitleg over de processen die komen kijken bij het kopen van een nieuwbouwwoning. De makelaars van Anke Bodewes Makelaardij geven een toelichting op de documentatie en leggen uit hoe de aankoop van een nieuwbouwwoning in z’n werk gaat. Aan het einde van dit gesprek wordt een vervolgafspraak gemaakt voor het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. In de tussenliggende periode kunt u de ontvangen documentatie bestuderen en neemt u een besluit over de aankoop van de woning. Het is verstandig om voorafgaand aan dit verkoopgesprek uw hypotheekadviseur te raadplegen, zodat u goed op de hoogte bent van uw financiële mogelijkheden. Na het gesprek met de makelaar kan uw hypotheekadviseur vervolgens de definitieve rekensommen met u maken.

Overeenkomsten

Met het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplichten de aannemer en de grondeigenaar zich tot de bouw van de woning en de levering van de daarbij behorende grond. U verplicht uzelf onder meer tot het betalen van de koop- en aanneemsom. Met de getekende overeenkomsten kunt u een eventuele benodigde hypothecaire geldlening aanvragen. De aannemingsovereenkomst wordt opgesteld conform de modelovereenkomst van Woningborg N.V. Hiermee valt de overeenkomst onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Nadat de overeenkomsten door u, de aannemer én de grondeigenaar in tweevoud is ondertekend, ontvangt u hiervan een origineel exemplaar. Het andere origineel wordt naar notariskantoor Van der Valk Netwerknotarissen in Schiedam gezonden, waarna deze de notariële akte voor de eigendomsoverdracht kan voorbereiden. De overeenkomst wordt opgemaakt onder opschortende voorwaarden; verkrijging onherroepelijke omgevingsvergunning, planacceptatie woningborg en 70% van het aantal woningen in dit plan is verkocht.

Naar de notaris

Binnen de in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgestelde periode, maakt de notaris met u een afspraak voor het tekenen van de akte van levering en eventueel de hypotheekakte. De concepten van beide akten en de nota van afrekening worden u vooraf toegestuurd.

Vrij op naam

De woning wordt ‘vrij op naam’ verkocht. Dat wil zeggen dat de op de prijslijst genoemde kosten die met het kopen van een woning gemoeid zijn, in de prijs begrepen zijn.

Eigendomsoverdracht

De notariële levering gebeurt door het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van notariële levering vermeld, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Er staat in de KAO vermoedelijk geen datum, wel een termijn na het vervallen van de opschortende voorwaarden.

Termijnregeling

De koop- en aanneemsom bestaat uit: de koopsom voor de grond, de zogenaamde grondkosten, inclusief de daartoe te rekenen kosten en de bouwkosten/aanneemsom. Bij de notariële levering betaalt u de grondkosten en de eventueel vervallen bouwtermijn(en) alsmede de eventueel verschuldigde (bouw)rente. De aanneemsom betaalt u in termijnen gedurende de bouwperiode. Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat er een termijn is vervallen, ontvangt u een factuur. In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst is de verdeling van deze termijnen vastgelegd.

Aan deze wegwijzer en het inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.